Ozarkjdb电子平台 - 注册商 

 

需要帮助登记?单击此处获取逐步视频: //youtu.be/jw9669xjq80.

需要预约咨询?点击此处查看电话和电子邮件约会: 

//outlook.office365.com/owa/calendar/officeofstudentservices@arkansastechu.onmicrosoft.com/bookings/

请致电479-667-2117安排办公室任命。 

 

服务

 


 

 

联系Ozark 注册商办事处 


1700赫尔伯格巷 
ozark,ar 72949

办公时间:8:00 AM-5:00,第M-TH

                        星期五上午8:30 -5:00

电话:(479)667-2117 
传真:(479)667-1422
电子邮件: ozark.registrar@atu.edu. 

 

 

 

在(479)667-2117上联系学生账户办公室以获取退款支票的信息 日期。